หนังสือใหม่
 
ใหม่!
ภาชนะดินเผา
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ในประเทศไทย


ประดิษฐกรรมยุคแรกในสยาม
วิถีชีวิตมนุษย์โบราณยุคพันปี


รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร                                   


พิมพ์ 4 สี ทั้งเล่ม
144 หน้า
ปกติราคา 220 บาท
ลดพิเศษเหลือ 200 บาท
ฟรี! ค่าส่งไปรษณีย์พัสดุ                


วางจำหน่ายแล้ว
ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ

นายอินทร์ ,ซีเอ็ด ,ศูนย์หนังสือจุฬา
ริมขอบฟ้า ,พิพิธภัณฑ์พระนคร

คลิกดูสาขา นายอินทร์ ที่มีจำหน่าย
คลิกดูสาขา ซีเอ็ด ที่มีจำหน่าย

คลิกดูสารบัญที่นี่

 
 
อยุธยา
จากสังคมเมืองท่านานาชาติ สู่มรดกโลก

โดย กำพล จำปาพันธ์
นักประวัติศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่อดูสารบัญ 1
คลิกที่นี่เพื่อดูสารบัญ 2
วางจำหน่ายแล้วตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
ร้านนายอินทร์ ,B2S ,ซีเอ็ด
ร้านริมขอบฟ้า, พิพิธภัณฑ์พระนคร, ศูนย์ฯจุฬา

คลิกดูสาขานายอินทร์ที่มีจำหน่าย
คลิกดูสาขาซีเอ็ดที่มีจำหน่าย
  
 

                   
ประวัติศาสตร์ศิลปะ
อินเดีย
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี

มหาวิทยาลัยศิลปากร


รูปแบบ พัฒนาการ
ความหมาย

กระชับ ครบประเด็นสำคัญ
พิมพ์สีทั้งเล่ม

ราคา 385 บาท
ลดเหลือ 365 บาท
ฟรีค่าส่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
สังเวชนียสถาน
และสถานที่สำคัญ
ทางพุทธประวัติ
ในอินเดีย-เนปาล

รศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร


พิมพ์สีทั้งเล่ม
(มีขาวดำแทรก 8 หน้า)
ราคา 265 บาท
ลดเหลือ 250 บาท
ฟรีค่าส่ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พระมหามัยมุนี
และเจดีย์สำคัญในพม่า

สุระ พิริยะสงวนพงศ์
นักวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ศิลปกรรม พุทธสถานสำคัญ
ในพม่า

ปกติ 150 บาท
ลด 5%
เหลือ 142 บาท
ค่าส่งฟรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
รู้เรื่องพระพุทธรูป
รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร


ที่มา ความหมาย
และศิลปกรรม
ของพระพุทธรูป
ทุกยุคทุกสมัย

ราคา 250 บาท
ภาพสีทั้งเล่ม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

แกะรอยพระมาลัย
เด่นดาว ศิลปานนท์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
พิพิธภัณฑ์ พระนคร


เรื่องราวของ
พระมาลัย พระอรหันต์
ในตำนาน ที่มีมาแล้ว
นับพันปี พร้อมเจาะลึก
ศิลปกรรมพระมาลัย
สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์


ปกติ 135 บาท
ลด 5% เหลือ 128 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

พระราชวัง 
3 แคว้น

ร.อ.นพดล ปาละประเสริฐ
ผู้วิจัยเรื่องวังในลุ่มน้ำเจ้าพระยา


ยุทธศาสตร์การสร้างที่ประทับ สมัยอยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ วังหลวง วังหน้า วังหลัง


ปกติ 230 บาท
ลด 5% เหลือ 218 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จิตรกรรมเล่าเรื่อง
วรรณคดีอมตะ
โดยกองบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส


เล่าเรื่อง 6 วรรณคดีอมตะ
ผ่านจิตรกรรมชั้นเยี่ยม
7 แห่งของไทย


ราคา 235 บาท
ลด 5%
เหลือ 223 บาท
ค่าส่งฟรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ถอดรหัส ภาพผนัง
พระจอมเกล้า -
ขรัวอินโข่ง

โดยกองบรรณาธิการ
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส


ถอดความหมาย
ภาพปริศนาธรรม
วัดบวรฯ วัดบรมฯ
ภาพภูมิปัญญาตะวันตก
สัญญะทางศาสนาและการเมือง

ราคา 275 บาท
ลด 5%
เหลือ 260 บาท
ค่าส่งฟรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

"ศิลปะลาว-อีสาน" 
เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม
สิม ศิลปะลาวและอีสาน
 

ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
คณะโบราณคดี ศิลปากร


ประมวล
ศิลปกรรมโบราณทุกแขนง
ทั่วเวียงจันทน์ หลวงพระบาง
และอีสาน

เหลือจำนวนจำกัด
ราคา 235 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 

ท่องเที่ยว เรียนรู้
กรุงศรีอยุธยา

ฉบับกระชับ รอบด้าน
เจาะลึก เข้มข้น
พร้อมภาพจำลอง
โบราณสถานสำคัญ


หมดแล้ว
เทพฮินดู
ผู้พิทักษ์พุทธสถาน
อรุณศักดิ์ กิ่งมณี
นักโบราณคดีชำนาญการ
กรมศิลปากร


วิเคราะห์ภาพทวารบาล
รูปเทพฮินดูฝีมือชั้นครู
หลังบานประตู หน้าต่าง
วัดหลวงกรุงรัตนโกสินทร์
แต่ละภาพคือเทพอะไร


ปกติ 220 บาท ลด 5%
เหลือ 209 บาท 
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ศาลเจ้า ศาลจีน
ในกรุงเทพฯ
ผศ.กุลศิริ อรุณภาคย์
ภาควิชามานุษยวิทยา
คณะโบราณคดี
ม.ศิลปากร


ท่องเที่ยว-เรียนรู้
ศาลเจ้าสำคัญ 9 แห่ง
ของกรุงเทพฯ
เทพเจ้า พิธีกรรม
และความเชื่อ


ราคา 100 บาท
ลด 5% เหลือ 95 บาท
ค่าส่งฟรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Ayutthaya
guide to art&architecture


ท่องเที่ยว-เรียนรู้ อยุธยา
ภาคภาษาอังกฤษ
กระชับ ให้ภาพกว้างๆ
พร้อมภาพจำลอง
โบราณสถาน

ราคา 140 บาท
ค่าส่งฟรี!
แกะรอย
พระลักษมี

ผศ.เนื้ออ่อน
ขรัวทองเขียว


ที่มา ความหมาย
ศิลปกรรม
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ของพระลักษมี
เทพี-สัญลักษณ์แห่ง
ความอุดมสมบูรณ์

ปกติ 125 บาท
ลด 5%
เหลือ 118 บาท
ค่าส่งฟรี!

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
๕ มหาเจดีย์สยาม
ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร


เจาะลึก ที่มา ความหมาย
ศิลปะ โบราณคดี
ของพระมหาธาตุเจดีย์
องค์สำคัญประจำ ๕ ภูมิภาค

 

หมดแล้ว
 
มรดก ๑,๐๐๐ ปี
เก่าที่สุดในสยาม
ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร


มรดกวัฒนธรรมชิ้นเอก
ยุคแรกประวัติศาสตร์
เก่าที่สุดในสยาม


หมดแล้ว
 
    ประเด็นน่าสนใจ
เพราะสภาพอากาศเปลี่ยน จึงเกิด “ภาชนะดินเผา” ยุคแรกของโลก
[14 มิถุนายน 2560 18:18 น.]จำนวนผู้เข้าชม 131 คนอ่านรายละเอียด>>
ที่สามโคก ปทุมธานี มีเมืองโบราณยุคต้นอยุธยา?
[26 เมษายน 2560 19:32 น.]จำนวนผู้เข้าชม 270 คนอ่านรายละเอียด>>
ฝังศพคนสำคัญลงในหม้อ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ต้นเค้า “โกศ”
[18 เมษายน 2560 19:42 น.]จำนวนผู้เข้าชม 333 คนอ่านรายละเอียด>>
ดูเรื่องอื่นๆ >>>
    ชวนดู-ชวนฟัง
นักวิจัยเผยโฉม “ใบหน้าคนก่อนประวัติศาสตร์” เมื่อ 9,500 ปีก่อน
[7 กุมภาพันธ์ 2560 21:44 น.]จำนวนผู้เข้าชม 408 คนอ่านรายละเอียด>>
อ่านฟรี หนังสือเจาะลึกวัดราชประดิษฐ เรื่อง “ราชประดิษฐ พิพิธทรรศนา”
[30 มกราคม 2560 21:08 น.]จำนวนผู้เข้าชม 414 คนอ่านรายละเอียด>>
ภาพถ่าย “เก่าที่สุด” พิธีสาบานตน ปธน.สหรัฐ สมัยรัชกาลที่ 4
[13 มกราคม 2560 20:14 น.]จำนวนผู้เข้าชม 416 คนอ่านรายละเอียด>>
ดูข่าวอื่นๆ >>>
   หน้าแรก-รายการหนังสือ
   รู้จักเรา
   ประเด็นน่าสนใจ
   ชวนดู-ชวนฟัง
   ร้านจำหน่าย-วิธีสั่งซื้อ
   ติดต่อเรา
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 195
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,048,736
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
สำนักพิมพ์มิวเซียมเพรส
Hotline 081-9135011 ,081-4318084
E-Mail : museum_press@yahoo.com
Line id : museumpress
Copyright by museum-press.com
Engine by MAKEWEBEASY